news

Regulamin Konkursu "Zostań ambasadorem bezpieczeństwa"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Dodatkowo regulamin zawiera klauzulę informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.

§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA” jest: Budimex SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP: 5261003187 (dalej: „Organizator”).
2. Realizatorem Konkursu „ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA” jest: Arskom Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000545622, NIP: 5213690178, REGON: 360887636, adres e-mail: biuro@arskom.pl, nr telefonu +48 531 955 653 (dalej: „Realizator”), wykonująca wszystkie czynności zlecone w imieniu i na rzecz Organizatora.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Realizator.
§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA” (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
2. „Uczestnik” – uczestnikami są placówki edukacyjne, tj. szkoły podstawowe – klasy I-III i przedszkola, w imieniu których zgłoszenia składają nauczyciele i wychowawcy
3. „Konkurs” – Konkurs „ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA”, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
4. „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Realizatora.
5. „Praca Konkursowa” – materiał audiowizualny i tekstowy, stanowiący zgłoszenie do Konkursu przeprowadzanego przez Realizatora.
§ 3 REGULAMIN
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na profilu Hello ICE w serwisie Facebook oraz do wglądu w siedzibie Realizatora Konkursu.
§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 i kończy 29 listopada 2020 r. o godz. 23:59.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora.
3. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody. Nazwy placówek oraz Imiona i nazwiska Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrody, zostaną podane w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu (dalej: „Zwycięzcy Konkursu”).
§ 5 KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Realizator powoła Komisję, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora i Realizatora.
§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział placówki edukacyjne (szkoły podstawowe klasy I-III i przedszkola), w imieniu których zgłoszenia składają nauczyciele i wychowawcy (co najmniej jeden).
2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału placówki edukacyjne dzieci pracowników, członków organów Komisji, Organizatora, Realizatora ani innych osób uprawionych do reprezentacji Organizatora, Realizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osób współpracujących ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członków ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia Konkursu, a Prace Konkursowe zwycięskie także do celów promocji działań programu Hello ICE Budimex dzieciom.
7. Uczestnik, poprzez przesłanie Pracy Konkursowej, oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został przedstawiony w tejże Pracy, wyraziły zgodę na jego wykorzystanie na potrzeby zgłoszenia do Konkursu. Dotyczy to także wizerunku małoletnich, co do których Uczestnik powinien otrzymać zgodę od ich opiekunów prawnych (jeśli sam nie ma do tego uprawnień, gdyż nie jest ich opiekunem prawnym).
§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Realizator przeprowadza Konkurs na profilu Facebook, należącym do Hello ICE Budimex dzieciom, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/HelloICEBudimex. Na profilu znajduje się post konkursowy i Uczestnik, aby wziąć w nim udział, musi dodać swoje zgłoszenie w komentarzu pod postem konkursowym.
2. W Konkursie Realizator przedstawi wyzwanie, potrzebne do przygotowania przez Uczestnika Pracy Konkursowej. Zadanie będzie dotyczyć realizacji przynajmniej jednego z dostępnych na stronie www.helloice.pl (zakładka „Dla nauczycieli”) scenariuszy zajęć wśród uczniów. Materiały dotyczą edukacji w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego - zgodne z charakterem programu, prowadzonego przez Organizatora, pod nazwą „Hello ICE Budimex dzieciom”. Więcej informacji na stronie Organizatora pod adresem: www.helloice.pl.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
a. Wejść na profil Hello ICE: https://www.facebook.com/HelloICEBudimex
b. W okresie trwania Konkursu (od 13 listopada 2020 r. godz. 12:00 do 29 listopada 2020 r. godz. 23:59) dodać w komentarzu pod postem konkursowym fotografie lub wideo z opisem, który przedstawi realizację zadania przedstawionego w Konkursie („Praca Konkursowa”). Zadanie to przeprowadzenie z uczniami lekcji bezpieczeństwa według przynajmniej jednego z dostępnych scenariuszy zajęć o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
c. Wyrazić akceptację Regulaminu w wiadomości prywatnej lub w komentarzu na Facebooku (wysłanej z tego samego profilu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe w komentarzu pod postem na profilu Organizatora). Wiadomość powinna zawierać następujące stwierdzenie: „Akceptuję Regulamin Konkursu „ZOSTAŃ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA” oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika konkursu, w imieniu którego działam, oraz na wykorzystanie jego wizerunku w przesłanym materiale zgłoszeniowym, przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu. Wraz z podpisem: imię i nazwisko (Uczestnik)”.
d. Oznaczyć punkt/lokalizację na mapie niebezpiecznych miejsc, zamieszczonej na stronie: https://helloice.pl/mapa-punktow-niebezpiecznych.html oraz zwrócić dzieciom uwagę na wskazane miejsce.
4. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu pozwala na udział w zdobyciu Nagrody.
5. Komisja dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kierując się subiektywną opinią, po czym wyłoni trzy Prace Konkursowe, które zostaną nagrodzone.
6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
7. Warunkiem odebrania Nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę przy odbiorze Nagrody Regulaminu i odesłanie go do Realizatora.
8. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 30 dni od przyznania Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Realizatora.
9. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw do Nagrody na inną osobę.
§ 8 NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie:
I miejsce – laptop, o wartości 3500 zł brutto, wyprawki bezpieczeństwa dla całej grupy/klasy, w skład których wchodzą maskotki, kolorowanki, kredki i odblaski, dyplom oraz kodeks bezpiecznego dziecka w formie plakatu.
II i III miejsce - mobilne miasteczko do nauki zasad ruchu drogowego o wartości każde 2 447,70 zł brutto, dyplom oraz kodeks bezpiecznego dziecka w formie plakatu.
Łącznie w Konkursie są przewidziane trzy Nagrody o łącznej wartości 8395,40 zł brutto.
2. Ze Zwycięzcami Konkursu zostaną umówione, w miarę możliwości, spotkania online na linii Dyrekcja Placówki i Wychowawca – Organizator Konkursu, podczas których placówki zostaną oficjalnie poinformowane o zwycięstwie i sposobie dostarczenia nagród.
3. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać jedną Nagrodę. Wartość wszystkich Nagród do przekazania jest wartością netto tj. po odprowadzeniu przez Realizatora podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w obowiązującej w chwili przeprowadzenia Konkursu stawce.
4. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Realizatorowi dane placówki, adres, NIP, e-mail, telefon kontaktowy w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) w sposób opisany w par. 7 ust. 4 lit. c, zezwala na wykorzystanie nazwy placówki, jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego Pracy Konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.
6. Celem wydania Nagrody oraz rozliczenia podatku Realizator zwróci się do Zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania Nagrody oraz podanie niezbędnych danych osobowych. Poprawne wypełnienie protokołu oraz podpisanie w momencie przekazania Nagrody przez kuriera jest warunkiem koniecznym do odebrania Nagrody.
7. Celem wydania Nagrody Głównej i jej realizacji, po stronie Zwycięzcy pozostaje zapewnienie sobie połączenia z internetem, aby wziąć udział w spotkaniu online (o ile będzie możliwe do zrealizowania). Realizator natomiast zapewni dostęp do narzędzia, poprzez które to spotkanie się odbędzie. Ponadto Zwycięzcy zostanie zaproponowany do wyboru jeden z trzech możliwych terminów spotkania, przedstawionych przez Realizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Realizatora w wiadomości prywatnej na Facebook, w komentarzu, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu spotkania online, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Realizatora i Zwycięzcę Konkursu.
9. Nagroda zostanie przekazana lub wysłana za pośrednictwem kuriera w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym do usunięcia Zgłoszenia z komentarzy na profilu Facebook Organizatora, Uczestników którzy:
a. Podejmują działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
b. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
c. Umieszczają treści naruszające przepisy prawa, nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Realizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Realizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas trwania Konkursu licencji niewyłącznej do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań:
i. wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
b. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
i. wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
c. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1):
i. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji.
d. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu.
e. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
f. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
g. Wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji, takich jak ogłoszenia prasowe, filmy promocyjne rozpowszechnianie w sieci Internet.
5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. Zwycięzcy Konkursu, na żądanie Organizatora, podpiszą umowy potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich do zgłoszonych Prac, co jest warunkiem otrzymania Nagrody.
6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, natomiast Realizator jest podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy oddzielnie zawartej umowy z Administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestnika (w zakresie: nazwę i adres placówki oraz e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, a w przypadku Zwycięzców dodatkowo w celu przekazania Nagrody i dla celów podatkowych: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, data urodzenia oraz numer PESEL lub NIP) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika.
3. Dane związane z uczestnictwem w Konkursie będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. W przypadku Zwycięzców dane związane z opodatkowaniem uczestnictwa w Konkursie będą przechowywane są zgodnie z prawem podatkowym (imię i nazwisko, kwota przysporzenia) tj. do upływu 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz wycofania swej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Uprawnienia Uczestników Konkursu oraz pozostałe informacje wymagane przepisami prawa o danych osobowych zostały podane Uczestnikom w odrębnej informacji o danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu i na stronie: https://helloice.pl/internalfiles/fckfiles/file/heloice2020/klauzula-informacyjna.pdf
§ 12 REKLAMACJE
1. Realizator umożliwia następujące sposoby złożenia reklamacji:
• Pisemnie na adres: Arskom Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
• Na adres e-mail: biuro@arskom.pl
2. Realizator odpowiada na reklamację jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Realizatorem pod adresem: e-mail biuro@arskom.pl.
3. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez oświadczenie złożone w sposób opisany w par. 7 ust. 4 lit. c. Udzielenie akceptacji jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
4. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje i dane Organizatorowi i Realizatorowi Konkursu, a nie Facebook. Informacje i dane dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.


Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
1. Klauzula informacyjna RODO: https://helloice.pl/internalfiles/fckfiles/file/heloice2020/klauzula-informacyjna.pdf

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

1. ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym nieodpłatnie upoważniam do utrwalenia mojego wizerunku na zdjęciach, filmie oraz na publikację mojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym, filmowym stworzonym w trakcie realizacji Konkurs „Zostań ambasadorem bezpieczeństwa” realizowanego w terminie 13 – 29 listopada 2020 r., bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem materiałów drukowanych, Internetu i telefonii mobilnej, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego Budimex SA oraz Realizatora Konkursu.
2. ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym nieodpłatnie upoważniam do wykorzystania przez Budimex SA utworu powstałego w wyniku realizacji projektu konkursowego. Moje upoważnienie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację utworu przez Budimex SA i Realizatora Konkursu w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z utworu na wszystkich znanych w dacie publikacji utworu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• na serwisie społecznościowym Facebook
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka .............................. (imię i nazwisko), zarejestrowanych podczas realizacji materiału w ramach konkursu „Zostań ambasadorem bezpieczeństwa” powstałego w wyniku realizacji pracy konkursowej.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie materiałów z wizerunkiem mojego dziecka przez Budimex SA i Realizatora Konkursu w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z utworu na wszystkich znanych w dacie publikacji utworu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• na serwisie społecznościowym Facebook
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
.............................................................................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Konkurs „Zostań ambasadorem bezpieczeństwa” przeprowadzany jest na zlecenie Budimex SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204. Realizatorem konkursu jest Arskom Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411.

 

 

O programie

Firma Budimex stworzyła autorski Program Hello ICE, mający wyraźnie poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach, a także dający nauczycielom narzędzia do profesjonalnego przekazywania tej wiedzy uczniom.

 

Jak podaje Polskie Obserwatorium Ruchu Drogowego, co roku w krajach Unii Europejskiej na drogach ginie ponad 600 dzieci w wieku do lat 14. W Polsce w 2018 roku doszło do 2 680 wypadków drogowych z udziałem dzieci, w tym aż 57 śmiertelnych. W przypadku najmłodszych, najwięcej ofiar śmiertelnych i rannych to pasażerowie, ale trzeba pamiętać, że są wśród nich też piesi i rowerzyści. Co trzecie dziecko, które zginęło w wypadku poruszało się pieszo. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

Tego zadania podjął się Budimex tworząc program społeczny Hello ICE, adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Z Hello ICE odwiedzamy szkoły, w których organizujemy Dni Bezpieczeństwa. Przedstawiciele policji oraz innych służb będą prowadzić zajęcia poświęcone właściwym zrachowaniom na drodze oraz kursy związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Wspólnie stworzymy również Białą Księgę Bezpieczeństwa, która pokaże, jak zachowywać się w szczególnie kłopotliwych miejscach oraz jak poprawić te najbardziej niebezpieczne.

Na stronie Hello ICE zamieściliśmy interaktywną mapę, na której zarówno nauczyciele razem ze swoimi klasami, jak i rodzice z dziećmi, mogą wskazywać miejsca, które ich zdaniem są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla najmłodszych. Dzięki takiej mapie, dzieci oraz ich opiekunowie będą mogli szybko zidentyfikować dane miejsce i zachować w jego okolicach szczególną ostrożność. Dodatkowo po przeanalizowaniu wskazanych niebezpiecznych punktów, eksperci z Budimeksu przygotują propozycje przebudowy tych miejsc, by stały się bezpieczniejsze i przyjazne dzieciom, a następnie przedstawią je samorządom lokalnym.

Program oferuje również zestaw scenariuszy lekcji, które są gotowe do pobrania przez nauczycieli. Materiały zostały przygotowane przez pedagogów i są dedykowane do pracy z uczniami na zajęciach poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są zgodne z najwyższymi standardami i możliwe jest ich łatwe wprowadzenie, np. do Librusa.

 

 

Trwałym śladem, jaki zostawimy po sobie, będzie wiedza na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, którą przekażemy dzieciom i która, jak mamy nadzieję, zostanie w ich głowach na zawsze. Dodatkowo w okolicy odwiedzonych szkół namalujemy trójwymiarowe pasy na przejściu dla pieszych, które właśnie dzięki efektowi 3D przypominają przeszkodę i skłaniają nadjeżdżające auta do zmniejszenia prędkości.
Finałem programu Hello ICE będzie Miasteczko Bezpieczeństwa, którego gościem będzie ambasador programu – Sebastian Mila, były reprezentant Polski w piłce nożnej, a przede wszystkim tata, który rozumie zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w drodze do i ze szkoły.

Program HELLO ICE otrzymał patronat honorowy Ministra Infrastruktury oraz Ministra Edukacji Narodowej. Poruszana przez Budimex tematyka bezpieczeństwa jest istotna dla zakresu działań Ministerstw a przyznane wyróżnienie świadczy o szczególnym charakterze programu HELLO ICE oraz o jego dużym znaczeniu dla infrastruktury oraz edukacji najmłodszych.

Zgłoś szkołę lub przedszkole do programu!

Aktualności

WYNIKI KONKURSU Zostań ambasadorem bezpieczeństwa!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Dodatkowo regulamin zawiera klauzulę informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.

W całej Polsce jest głośno o trójwymiarowych przejściach dla pieszych, które na wzór Islandii czy Indii powstały w czterech miejscach w pobliżu szkół, zmuszając kierowców do zdjęcia nogi z gazu. – Miasto Sanok, zawsze otwarte na innowacyjne pomysły, nie mogło odrzucić propozycji udziału w projekcie autorskiego programu Hello ICE, który zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły – podkreśla Grzegorz Kornecki, zastępca burmistrza Sanoka do spraw społecznych.

 Pasy 3D w programie śniadaniowym DDTVN oraz programie motoryzacyjnym Raport Turbo na TVN Turbo.

Trójwymiarowe przejścia dla pieszych podbiły internet po tym, jak ich wymalowaniem pochwaliły się władze hinduskiego New Delhi oraz maleńkiej islandzkiej wioski Isafjördur. W obu przypadkach to nowatorskie rozwiązanie sprawiło, że kierowcy zdjęli nogę z gazu. Śladem prekursorów poszły kolejne kraje, w tym Polska, gdzie w ostatnich tygodniach za sprawą akcji Hello ICE powstały aż trzy takie „zebry”.

Jak wynika z oficjalnych policyjnych statystyk, w 2019 roku na polskich drogach zginęło 793 pieszych, a 6 361 osób zostało rannych. Do większości wypadków doszło w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy w związku z coraz krótszym dniem piesi są zdecydowanie mniej widoczni na drodze. Dlatego od 2016 roku, wzorem Skandynawii, w całym kraju organizowany jest Dzień Odblasków.

Kontakt

Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel.: 22 623 60 00
fax: 22 623 60 01

 

kontakt w sprawie
Programu Hello ICE:

Klaudia Mękal
e-mail: k.mekal@arskom.pl